{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

感謝您完成《AERO PRO 低延遲降噪耳機》超早鳥活動登記!

 

作為回饋,我們還另外準備了 隱藏抽獎活動 給您,點擊以下按鈕,頁面將自動轉跳至 XROUND LINE 官方帳號

私訊小編 完成登記」 就能啟動抽獎程序囉:)

獎品:Switch OLED(市價:10,480) 乙組